nies_m

Kontakt

Towarzystwo Tradycji Akademickiej zostało założone w 2007 r. przez członków polskich korporacji studenckich w celu prowadzenia badań historycznych i upowszechniania wiedzy o polskich  korporacjach studenckich i ich członkach, a także w celu ochrony dziedzictwa materialnego polskich korporacji studenckich.


Towarzystwo prowadzi prace konserwatorsko-restauratorskie w obiektach związanych z historia korporacji,  m.in. od 2007 r. trwają prace w dawnym karcerze studenckim w Rydze, na ścianach którego zachowały się, pochodzące z lat 80. I 90. XIX wieku rysunki i malowidła wytworzone przez korporantów polskich w trakcie odbywania kar nałożonych przez władze uczelni. W 2011 r. planowana jest konserwacja nagrobka profesora i byłego rektora Uniwersytetu Stefana Batorego Mariana Zdziechowskiego – filistra Konwentu Polonia, na którym umieszczona jest informacja o Jego przynależności do Polonii.


Towarzystwo wydaje wychodzące raz na semestr pismo o charakterze popularnym „Korporant Polski. Pismo polskich korporantów” oraz naukowe pismo historyczne „Historia Academica. Studia i Materiały”, które ukazuje się raz do roku. W wydawanej przez Towarzystwo serii „polska powieść korporacyjna” opublikowano dotychczas trzy książki, ponadto w ramach działalności wydawniczej Towarzystwa ukazały się księgi pamiątkowe Korporacji Sarmatia i Jagiellonia. Towarzystwo przygotowuje także Słownik Biograficzny Korporantów Polskich.


We współpracy ze Stowarzyszeniem Filistrów Polskich Korporacji Akademickich Towarzystwo gromadzi wiadomości oraz materialne pamiątki związane z historią polskich korporacji studenckich.


Wszelkie osoby mogące wspomóc nasze działania prosimy o kontakt.

 

Towarzysto Tradycji Akademickiej

02-341 Warszawa

ul. Białobrzeska 34 m. 140

email: korporant@korporant.pl

Narodowe Centrum Kultury